Sektor Bankowy

Bank w polskim ustawodawstwie?

  • Zgodnie z Prawem bankowym, bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

Licencja bankowa w polskim ustawodawstwie?

  • Polskie przepisy nie definiują terminu „licencja bankowa”,
  • przyjmuje się, że licencja bankowa to uprawnienie do prowadzenia działalności bankowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na licencję bankową składają się dwa zezwolenia KNF:
  • na utworzenie banku – nie może dotyczyć podmiotu już istniejącego, jest udzielane założycielom, którymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne w przypadku banku w formie S.A. i wyłącznie osoby fizyczne (min. 10) w przypadku banku spółdzielczego.
  • na podjęcie działalności.

Warto zauważyć, że prawie wszystkie działające obecnie banki spółdzielcze oraz niektóre banki w formie spółek akcyjnych, ze względu na fakt, iż były tworzone przed rokiem 1989, zostały utworzone bez powyższych zezwoleń organu nadzoru. Podstawę prawną działania tych banków stanowi art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, który wskazuje, że:

  • bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy.

Wykaz banków (podmiotów posiadających licencję bankową) jest dostępny na stronach internetowych KNF pod adresem: www.knf.gov.pl