Sektor płatniczy i pieniądza elektronicznego

Podstawę regulacji europejskiego rynku usług płatniczych stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (PSD2) (kliknij tutaj). W Polsce sektor usług płatniczych jest regulowany przede wszystkim przez ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (kliknij tutaj) (UUP).

W ustawie o usługach płatniczych nie znajdziemy definicji usług płatniczych, a jedynie katalog czynności rozumianych jako usługi płatnicze. Szczegółowa kwalifikacja pod kątem ewentualnego stosowania wobec określonej działalności przepisów UUP powinna być dokonana przede wszystkim z uwzględnieniem katalogu usług płatniczych zawartego w jej art. 3. Należy przy tym podkreślić, że działalność w zakresie usług płatniczych, w ramach której dostawca usługi wchodzi w posiadanie środków pieniężnych, będących przedmiotem transakcji płatniczej podlega przepisom UUP, o ile nie zachodzą inne przypadki wyłączające stosowanie przepisów tej ustawy, określone w art. 6, stanowiące wyjątki, których nie należy traktować rozszerzająco.  

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy w ramach danej działalności mamy do czynienia z wchodzeniem w posiadanie środków pieniężnych będących przedmiotem transakcji płatniczej, następnie czy nie zachodzą wyłączenia z art. 6 UUP, a w dalszej kolejności dokonać kwalifikacji zamierzonej działalności do poszczególnych rodzajów usług płatniczych.

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące sektora płatniczego i pieniądza elektronicznego, znajdziesz tu: Najważniejsze regulacje

Kategorie dostawców usług płatniczych, znajdziesz tu: Dostawcy usług płatniczych

Informacje dotyczące rejestru, znajdziesz tu: Rejestr