ESMA opublikował sprawozdanie w zakresie wymogów dot. strategii i procedur stosowanych przez dostawców usług w zakresie kryptoaktywów

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikował sprawozdanie końcowe zawierające projekt regulacyjnych standardów technicznych w sprawie wymogów dotyczących polityk i procedur w zakresie konfliktów interesów stosowanych przez dostawców usług w obszarze kryptoaktywów, a także szczegółów i metodyki w odniesieniu do treści ujawnianych informacji o konflikcie interesów („RTS”). Zgodnie z art. 72 MiCAR, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zobowiązani są wdrożyć i utrzymywać skuteczne polityki i procedury w celu identyfikacji konfliktów interesów, zapobiegania im, zarządzania nimi i ich ujawniania. Mają też obowiązek ujawnić swoim klientom i potencjalnym klientom ogólny charakter i źródła konfliktów interesów oraz kroki podjęte w celu ich złagodzenia.

Projekt regulacyjnych standardów technicznych rozwija ten wymóg określając m.in. kryteria identyfikacji konfliktów interesów oraz potencjalne sytuacje i okoliczności wpływające na możliwość powstania takich konfliktów. RTS wskazuje na elementy, które należy uwzględniać w tych politykach i procedurach, w szczególności gdy dostawca należy do grupy. RTS nakłada także inne obowiązki, m.in. w zakresie procedur i polityk dotyczących wynagrodzeń oraz polityk i procedur dotyczących tzw. transakcji osobistych.

RTS wejdzie w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: https://www.esma.europa.eu/document/final-report-technical-standards-specifying-certain-requirements-relation-conflicts