EBA i ESMA opublikowały wytyczne dotyczące oceny członków organów zarządzających oraz akcjonariuszy i udziałowców

27 czerwca 2024 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EBA”) i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikowały, w ramach Rozporządzenia MiCAR[1], wspólne wytyczne dla emitentów tokenów powiązanych z aktywami („ART”) oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów („CASP”) dotyczące oceny członków organów zarządzających oraz oceny akcjonariuszy i udziałowców posiadających znaczne pakiety akcji/udziałów.

Co zawierają wytyczne

Pierwszy zestaw wytycznych zawiera wspólne kryteria oceny członków organów zarządzających emitentów ART oraz CASP dotyczące ich wiedzy, umiejętności, doświadczenia, reputacji, rzetelności, uczciwości, a także oceny czy mogą oni poświęcić wystarczająco dużo czasu na wykonywanie swoich obowiązków, tak aby zapewnić należyte zarządzanie tymi podmiotami.

Drugi zestaw wytycznych dotyczy oceny akcjonariuszy lub udziałowców posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, znaczne pakiety akcji/udziałów w nadzorowanym podmiocie. Wyposaża on właściwe organy, w rozumieniu Rozporządzenia MiCAR, we wspólną metodykę oceny tych akcjonariuszy/udziałowców, w ramach procedury udzielania zezwoleń na emisję tokenów powiązanych z aktywami czy też na prowadzenie działalności w charakterze CASP, a także metodykę do przeprowadzania oceny ostrożnościowej planowanych przejęć.

Więcej informacji na stronie:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eba-and-esma-publish-guidelines-suitability-management-body-members-and


[1] Rozporządzenie 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów