Komitet Bazylejski Nowe standardy dla banków i konsultacje ws. zarządzania ryzykiem

3 lipca 2024 roku Komitet Bazylejski zatwierdził nowe ramy ujawniania ekspozycji banków na kryptoaktywa oraz ogłosił zmiany w standardzie dotyczącym ryzyka stopy procentowej. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie przejrzystości oraz poprawę stabilności finansowej banków w obliczu zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych.

Zatwierdzone ramy obejmują wystandaryzowane tabele i szablony, które banki będą wykorzystywać do raportowania swoich ekspozycji na kryptoaktywa. Nowe wytyczne mają zwiększyć dostępność informacji na temat ryzyk związanych z kryptoaktywami i wzmocnić dyscyplinę rynkową. Ich wdrożenie jest planowane na1 stycznia 2026 roku.

Komitet wprowadził także zmiany do standardów dotyczących ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej. Zaktualizowane przepisy obejmują zmiany w metodologii obliczania ryzyka.  Ma to lepiej uwzględniać zmiany stóp procentowych, zwłaszcza w okresach niskich stóp. Zmiany te również wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Dodatkowo, Komitet zapowiedział konsultacje dotyczące zasad zarządzania ryzykiem związanym z podmiotami trzecimi. Nowe zasady mają zastąpić dotychczasowe wytyczne dotyczące outsourcingu, uwzględniając rozwój bardziej zróżnicowanego środowiska dostawców usług. Konsultacje mają na celu ustalenie wspólnych standardów zarządzania ryzykiem zewnętrznym dla banków i organów nadzoru.

Komitet Bazylejski kontynuuje także prace nad ramami ujawniania dla ryzyk finansowych związanych ze zmianami klimatu, w ramach swojego podejścia do zarządzania ryzykami klimatycznymi.

Źródło: Bank Rozrachunków Międzynarodowych