Pytania i Odpowiedzi

Do udziału w testach z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej można aplikować w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania kwalifikacji z Programu Innovation Hub.

Tak. Kwalifikacja z Programu Innovation Hub jest niezbędnym krokiem do uzyskania dostępu do Piaskownicy Wirtualnej.

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do Programu Innovation Hub i uzyskać z niego kwalifikację do udziału w testach z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej. Następnie, po uzyskaniu kwalifikacji, należy zgłosić się do udziału w testach poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy, a po uzyskaniu akceptacji i nadaniu odpowiednich uprawnień rozpocząć testy w środowisku Piaskownicy Wirtualnej.

Tak, podmioty zagraniczne mogą brać udział na zasadach takich samych jak podmioty krajowe.

Z Programu wyłączone są podmioty niespełniające kryteriów wskazanych w Regulaminie udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Każdy podmiot chcący świadczyć usługi płatnicze przewidziane Dyrektywą PSD2 lub w oparciu o sieć blockchain na platformie Hyperledger Fabric, który uzyskał odpowiednią kwalifikację z Programu Innovation Hub zgodnie z Regulaminem udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej UKNF.

UKNF udostępnia do wyboru Piaskownicę Wirtualną PSD2 lub DLT. Piaskownica Wirtualna PSD2 pozwala na przetestowanie podstawowych usług płatniczych przewidzianych Dyrektywą PSD2 tj. inicjowania transakcji płatniczej (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) i potwierdzenia dostępności środków na rachunku (CAF). Piaskownica Wirtualna DLT jest środowiskiem testowym przeznaczonym do weryfikacji działania opracowywanych aplikacji biznesowych funkcjonujących w ramach sieci Hyperledger Fabric. Piaskownica pozwala na stworzenie smart kontraktów lub akceptowanie już istniejących, które mają określoną wartość. Środowisko aktualnie przetwarza produkcyjne aplikacje biznesowe, które mają realne usługi w postaci smart kontraktów np. transakcje, tokeny, obieg dokumentów, głosowania.

Piaskownica Wirtualna PSD2 pozwala na symulowanie usług płatniczych przewidzianych Dyrektywą PSD2, jak również udostępnia moduł dashboardów pozwalający na przegląd i analizę zbiorczych danych dot. aktywności zarejestrowanych na środowisku. Piaskownica DLT pozwala na stworzenie smart kontraktów lub akceptowanie już istniejących, które mają określoną wartość. Środowisko aktualnie przetwarza produkcyjne aplikacje biznesowe, które mają realne usługi w postaci smart kontraktów np. transakcje, tokeny, obieg dokumentów, głosowania.

Piaskownica zapewnia bezpłatny dostęp do w pełni funkcjonalnego środowiska, na którym użytkownik może przetestować swoje rozwiązania bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę teleinformatyczną.

Celem udostępnienia Piaskownicy Wirtualnej PSD2 jest wsparcie podmiotów opracowujących innowacyjne usługi płatnicze działające w standardzie PolishAPI poprzez umożliwienie im sprawdzenia nowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku testowym.

Piaskownica Wirtualna PSD2 jest środowiskiem testowym przeznaczonym do weryfikacji działania opracowywanych aplikacji i rozwiązań. Piaskownica Wirtualna PSD2 pozwala na zasymulowanie świadczenia usług płatniczych przewidzianych Dyrektywą PSD2 tj. inicjowania transakcji płatniczej (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) i potwierdzenia dostępności środków na rachunku (CAF).

Piaskownica Wirtualna DLT jest środowiskiem testowym przeznaczonym do weryfikacji działania opracowywanych aplikacji biznesowych funkcjonujących w ramach sieci Hyperledger Fabric. Piaskownica pozwala na stworzenie smart kontraktów lub akceptowanie już istniejących, które mają określoną wartość. Środowisko aktualnie przetwarza produkcyjne aplikacje biznesowe, które mają realne usługi w postaci smart kontraktów np. transakcje, tokeny, obieg dokumentów, głosowania.

Po zakończeniu testów uczestnik sam dokonuje analizy uzyskanych wyników i podejmuje decyzje, czy jego rozwiązanie spełnia przyjęte założenia biznesowe oraz czy będzie ubiegał się o uzyskanie licencji na zasadach ogólnych.

Nie. Samo ukończenie testów nie wiąże się z uzyskaniem licencji. Uczestnik może wnioskować o uzyskanie licencji na zasadach ogólnych.

Tak. Urząd nie rości sobie żadnych praw do rozwiązań technologicznych dostarczanych przez uczestników testów z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej.

Udział w Programie nie zapewnia finansowania projektów.

Rezultaty będące przedmiotem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w wyniku uczestnictwa w Piaskownicy Wirtualnej, stanowią wyłączną własność uczestnika.

Uczestnik powinien posiadać dostęp do infrastruktury IT pozwalającej na użytkowanie własnego rozwiązania (np. aplikacja, frontend, backend API, serwery uwierzytelniające, repozytorium dokumentów, relacyjna baza danych, systemy analityczne etc.) oraz mieć możliwość integracji jej z infrastrukturą IT Urzędu np. poprzez pliki SDK.

Każdy z uczestników uzyskuje dostęp do środowiska Piaskownicy Wirtualnej na okres 90 dni z możliwością jego przedłużenia o kolejne 30 dni na zasadach przewidzianych w Regulaminie udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej UKNF.

Urząd zapewnia wsparcie techniczne przez cały czas trwania testów w zakresie zapewnienia dostępu i sprawnego funkcjonowania środowiska testowego, jak również udostępnia instrukcje pozwalające na samodzielną realizację zadań w środowisku Piaskownicy Wirtualnej.

Właścicielem środowiska Piaskownicy Wirtualnej jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Akceleratory i inkubatory dostarczają rynkowi wiedzy na temat technologii, wspierając innowacyjność od strony teorii i know-how. Piaskownica Wirtualna daje dostęp do gotowego środowiska testowego, na którym można testować swoje rozwiązania, jest zatem narzędziem służącym do praktycznej weryfikacji pomysłów biznesowych.