Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Główną misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców. PAIH zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Więcej informacji na temat działalności PAIHu oraz aktualnych programów wsparcia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.paih.gov.pl/pl.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)

W Polsce wspieraniem rozwoju innowacji finansowych, poza Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, zajmują się m.in.: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Instytucje te to podmioty, których zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, które zgodnie z definicjami przyjętymi przez PARP oraz SOOIPP dzieli się na:

 • ośrodki przedsiębiorczości, do których zadań należy szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
 • ośrodki innowacji, do których zadań należy szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;
 • parabankowe instytucje finansowe, których zadaniem jest ograniczanie dyskryminacji finansowej nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki nowych przedsięwzięć gospodarczych.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Polski Fundusz Rozwoju wspiera i pobudza do rozwoju młode, innowacyjne firmy oraz przyszłych przedsiębiorców. Robi to poprzez realizację dedykowanych programów edukacyjnych, dzięki którym zarówno projekty na etapie pomysłu, jak i już działające firmy mogą znaleźć inicjatywę dostosowaną do swoich potrzeb. Działalność skierowana do innowatorów realizowana jest przez Departament Rozwoju Innowacji w trzech obszarach:

1. Edukacja

Rozwijanie kompetencji obecnych i przyszłych innowatorów oraz ich wiedzy na temat dostępnych programów inwestycyjnych i rozwojowych.

2. Sieciowanie

Łączenie pomysłów, kapitału i kompetencji, mające na celu wygenerowanie jak największej liczby wartościowych projektów.

3. Programy tematyczne

Horyzontalne programy tematyczne dla wybranych branż, w ramach których przedsiębiorcy mogą otrzymać kompleksowe usługi w zakresie edukacji i sieciowania.

Wszystkie programy są dostępne na portalu startup.pfr.pl - który spełnia funkcję bazy wiedzy dla przedsiębiorców. 

Centrum Transferu Technologii (Technology Transfer Center)

Centrum Transferu Technologii (Technology Transfer Center) – to zróżnicowana organizacyjnie grupa nienastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych. CTT mają zapewniać swego rodzaju bufor, pozwalający na pogodzenie komercjalizacji, badań naukowych i działalności dydaktycznej na uczelniach.

Do podstawowych celów działalności centrów należy zaliczyć:

 • rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu, animację transferu technologii,
 • upowszechnianie osiągnięć naukowych i prowadzenie uczelnianej polityki komercjalizacji wyników badań,
 • zarządzanie własnością intelektualną powstałą w instytucjach naukowobadawczych, udzielanie licencji,
 • promocję instytucji naukowo-badawczych, zespołów badawczych i ich osiągnięć,
 • doradztwo, szkolenia i informację w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności intelektualnej itp., dla środowiska akademickiego i zewnętrznych partnerów,
 • waloryzację potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie lub określonej branży, tworzenie baz danych,
 • ocenę potencjału komercyjnego nowych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych, opracowywanie studiów przedinwestycyjnych,
 • identyfikację potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt technologiczny),
 • współpracę z inwestorami ryzyka oraz pozostałymi typami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • pozyskiwanie funduszy na badania, rozwój kadr i przedsięwzięcia innowacyjne,
 • popularyzację, promocję i rozwój przedsiębiorczości technologicznej.