Kryptoaktywa

W związku z dynamicznym rozwojem wykorzystania technologii rozproszonych rejestrów (DLT) a w szczególności blockchain do emisji i obrotu kryptoaktywów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje szereg działań informacyjnych, których celem jest przedstawienie odbiorcom rzetelnych informacji.

Przez kryptoaktywo należy rozumieć cyfrowe odwzorowanie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami sieci DLT, któremu w ramach tej sieci można przypisać uprawnienia o zróżnicowanym charakterze, w tym np. uprawnienia o charakterze majątkowym. Z tego też względu może być ono akceptowane przez inne podmioty rynkowe oraz stać się między tymi podmiotami przedmiotem obrotu jako zapisane z wykorzystaniem zabezpieczeń kryptograficznych przy wykorzystaniu technologii DLT (w tym Blockchain), w ramach którego wiązka uprawnień związana z kryptoaktywem może przybrać postać określaną jako token.

Urząd KNF przedstawia „Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”. Celem UKNF jest zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej z klasyfikacją i kwalifikacją prawną kryptoaktywów na potrzeby ich oferowania, sprzedaży lub organizacji obrotu w przypadku, kiedy prawem właściwym jest prawo polskie. Stanowisko dotyczy wyłącznie kryptoaktywów, do których z uwagi na siedzibę emitenta, fizycznej lokalizacji (w tym serwerów), siedzibę właściciela platformy obrotu, miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywców lub też inne okoliczności formalnoprawne uzasadnione jest zastosowanie przepisów prawa polskiego.

Stanowisko było przedmiotem konsultacji zewnętrznych, które przeprowadzono od połowy lipca br. Swoje uwagi do projektu stanowiska zgłosili przedstawiciele Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. UKNF uwzględnił znaczą część zgłoszonych uwag, niektóre z propozycji wykraczały jednak poza pierwotny cel tego stanowiska. Mogą one być przedmiotem ewentualnych dalszych prac nad problematyką kryptoaktywów.

Za koordynację prac nad stanowiskiem odpowiedzialny był Departament Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie KNF. Stanowisko jest kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.

Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami

Pozostałe opublikowane dotychczas komunikaty i stanowiska, ostrzeżenia i materiały w przedmiotowym zakresie: