Klauzula informacyjna FinTech Poland dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku zKlauzula informacyjna FinTech Poland dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku zorganizacją Konferencji naukowej - Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacjifinansowych

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 Rozporządzenia ParlamentuW celu spełnienia obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz innowacji finansowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz innowacji finansowychFinTech Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 1, 02-796 Warszawa, wpisaną do rejestruprzedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez SądRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS 0000588844, REGON 363095315, NIP: 9512401801 (dalejFundacja).

 

2. Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu przesyłaniaFundacja przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody w celu przesyłaniakomunikacji zgodnej z celami statutowymi Fundacji, w szczególności w związku z realizacjąKonferencji naukowej.

 

3. Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię,

b. nazwisko,

c. adres e-mail,

d. obszar zawodowy,

e. nazwa uczelni / szkoły wyższej.

 

4. Fundacja nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10
RODO.

 

5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody.

 

6. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Fundację, ponadtoPrzysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Fundację, ponadtoprzysługuje Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przezFundację prawo:

a. dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe sąprzetwarzane oraz do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem tych danych,

b. uzyskania kopii dotyczących ich danych osobowych i żądania ich przekazania innemuwskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytukomputerowego formacie,

c. sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe,

d. usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli odpadła podstawa prawnaprzetwarzania tych danych (zgoda została cofnięta) albo jeżeli dane osobowe byłyprzetwarzane niezgodnie z prawem,

e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do rozstrzygnięcia ozasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. zgłoszenia skargi na przetwarzanie danych przez Fundację do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych,

 

7. Cofnięcie zgody, żądanie wykonania uprawnień wskazanych w pkt 6.a-e., jak również wszelkie inneCofnięcie zgody, żądanie wykonania uprawnień wskazanych w pkt 6.a-e., jak również wszelkie innepytania dotyczące przetwarzania Państwa danych mogą być składane w formie:

a. elektronicznej – na adres info@fintechpoland.com,

b. pisemnie – na adres ul. Migdałowa 1, 02-796 Warszawa.

 

8. Fundacja może powierzać lub udostępniać Państwa dane partnerom i podmiotom, przyFundacja może powierzać lub udostępniać Państwa dane partnerom i podmiotom, przywykorzystaniu których utrzymywane są domeny i usługi Fundacji lub wysyłane informacje handlowe.