Dostępny jest już projekt rozporządzenia do ustawy o Systemie Informacji Finansowej

25 sierpnia 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia do ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej (SInF) w sprawie wymogów technicznych dla elektronicznej wymiany danych z tym systemem.


Zgodnie z art. 28 wspomnianej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia:

  • minimalnych wymogów technicznych, których spełnienie jest niezbędne w celu prowadzenia elektronicznej wymiany informacji,
  • sposobu udostępniania informacji rejestrowanych podmiotom uprawnionym,
  • formatu danych przekazywanych podmiotom uprawnionym,
  • sposobu i trybu przekazywania informacji o unikalnym identyfikatorze dostępu i dacie nadania oraz utraty upoważnienia dostępu do SInF.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12376056/katalog/13000860#13000860