Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.fintech.gov.pl (w dalszej części zwany jako  „Serwis”). Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych.

„Użytkownikiem” jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu.

Szanujemy prawo do prywatności Użytkowników Serwisu dbając przy tym o ochronę danych osobowych i stosując odpowiednie  rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu zapobiec jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników Serwisu. Nasze działania dokonywane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w dalszej części zwana jako „Prawo telekomunikacyjne”).

Informujemy, że Serwis może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, przy czym nie odpowiadamy za politykę prywatności oraz wykorzystywane plików cookies tych stron. Dbając o bezpieczeństwo Użytkowników sugerujemy, aby przed skorzystaniem z zewnętrznych stron internetowych będących poza naszą kontrolą, Użytkownik zapoznał się z udostępnioną na danej stronie polityką prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Pięknej 20;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej: iod@knf.gov.pl oraz pocztą tradycyjną na poniższy adres korespondencyjny:
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Inspektor Ochrony Danych
  ul. Piękna 20
  skr. poczt. 419
  00-549 Warszawa
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez UKNF w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym m. in. w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego Serwisu;
  2. dostarczenia newslettera do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję newslettera;
  3. zarządzania
  4. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;
  5. dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej reklamacji w związku z realizacją usług Serwisu lub dochodzeniem/obroną roszczeń administratora względem Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika gromadzone są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą m.in.:
  1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
  2. czasu nadejścia zapytania;
  3. liczby wysłanych przez serwer danych;
  4. informacji o przeglądarce Użytkownika;
  5. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  Ponadto przy realizacji innych czynności, jak np. kontakt z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) w ramach Programu Innovation Hub, Użytkownik może zostać poproszony o podanie m.in.: imienia, nazwiska, adresu e-mail.
 6. Zebrane logi serwera takie jak adres IP, domena przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk niezbędnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzających naszą stronę.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do skutecznego świadczenia przez UKNF usług objętych niniejszą polityką prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika będzie powodował niemożliwość świadczenia usług w ww. zakresie oraz może uniemożliwić np. rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Użytkownika.
 8. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  1. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane bez zgody Użytkownika odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów władzy publicznej, w tym także organów państw trzecich, w przypadkach gdy podstawę prawną stanowi powszechnie obowiązujące prawo. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. iii) i iv) powyżej oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usług Serwisu.
 12. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 13. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, co do zasady przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmujący się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, jeśli zdaniem Uczestnika przetwarzanie przez Administratora danych osobowych – narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych. Skargę należy kierować na adres dostępny na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Stosownie do treści art. 173 prawa telekomunikacyjnego informujemy, że Serwis wykorzystuje pliki cookies, za które uważa się w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika tj. niewielką informację zapisywaną przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Zebrane informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są pozyskiwane celem określenia tożsamości Użytkownika. W szczególności poprzez pliki cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. zidentyfikowania Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem Użytkownika, na którym zostały zapisane;
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji i indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 4. tworzenia statystyk mających na celu zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies: 

 1. JSESSIONID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu;
 2. _utma - plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika;
 3. _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty;
 4. _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin;
 5. _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek.

Informujemy, że zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 1. w przeglądarce Internet Explorer;
 2. w przeglądarce Microsoft Edge;
 3. w przeglądarce Mozilla Firefox;
 4. w przeglądarce Chrome;
 5. w przeglądarce Opera;
 6. w przeglądarce Safari.

Zastrzegamy sobie, że jakiekolwiek zmiany warunków dotyczących przechowywania i otrzymywania plików cookies mogą spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są następujące wtyczki przetwarzające dane Użytkownika:

 1. AcyMailing – wtyczka umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do newslettera poprzez dedykowany formularz dostępy w Serwisie. Wykorzystanie AcyMailing umożliwia utworzenie bazy danych adresów e-mail Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji newslettera za pomocą formularza jak również przygotowanie newslettera oraz jego wysyłkę na adresy mailowe podane przez Użytkowników.
 2. TM Ajax Contact Form – wtyczka umożliwia tworzenie oraz funkcjonowanie dedykowanego formularza kontaktu z Administratorem (formularz przesyła wiadomość na dedykowany adres email wskazany przez Administratora).
 3. Contact Us Widget Slider - wtyczka umożliwia Użytkownikowi wypełnienie dedykowanego formularza celem kontaktu z Administratorem (przesyła wiadomość na adres email wskazany przez Administratora). Przedmiotowy formularz dostępny jest na głównej stronie internetowej Serwisu.
 4. ChronoForms7 - wtyczka umożliwia tworzenie oraz funkcjonowania formularza zgłoszenia do Programu Innovation Hub (link). Wtyczka po wypełnieniu formularza przez użytkownika przesyła je na adres email wskazany przez Administratora.  
 5. Screen Reader – WCAG – wtyczka umożliwia zamianę tekstu na mowę, a także zapewnia dodatkowe funkcje takie jak: powiększenie i zmniejszenie czcionki, zmiana kontrastu, zmiana odstępów między znakami, szare odcienie, wielkość kursora. Serwis udostępnia również funkcję zmiany czcionki dla Użytkowników z dysleksją. Wtyczka w celu przełożenia tekstu na mowę, zebrane informacje przetwarza z wykorzystaniem Google Translate, którego dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia .

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszej Polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług. Wszelkie zmiany będą każdorazowo podawane do informacji Użytkownika poprzez umieszczenie stosownej informacji w tym zakresie wraz z wykazem zmian na stronie internetowej www.fintech.gov.pl.