Interpretacje[1], które może wydać Komisja, mają na celu zwiększenie pewności prawno-regulacyjnej dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję lub zamierzających wykonywać taką działalność. Z wnioskiem o interpretację mogą zgłaszać się podmioty planujące działalność dotyczącą produktów i usług, które mają na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego[2].

UWAGA!

Wydanie interpretacji Komisji nie będzie możliwe, jeżeli:

 • skierowano zapytanie o interpretację przepisów spoza ustawowego katalogu[3], np. w zakresie wirtualnych kantorów wymiany walut;
 • we wniosku pominięto własne stanowisko wnioskodawcy wraz z argumentacją prawną;
 • stan faktyczny nie zawiera informacji niezbędnych do oceny stosowania w nim danego przepisu;
 • wniosek dotyczy przepisów, których naruszenie związane jest z odpowiedzialnością karną;
 • elementy stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację KNF są przedmiotem toczącego się postępowania przed KNF lub przed innymi organami, w tym postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta.

Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać:

 • dane identyfikujące wnioskodawcę;
 • wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, którego ma dotyczyć interpretacja KNF;
 • własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego;
 • oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzające że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem w dniu jego złożenia nie są przedmiotem postępowań prowadzonych w stosunku do wnioskodawcy przed innymi organami;
 • dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Interpretacja Komisji jest wydawana nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku o jej wydanie, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o czym Komisja informuje wnioskodawcę. 

Interpretacja Komisji zawiera:

 • opis zagadnienia, w związku z którym jest wydawana;
 • ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym.

Interpretacja KNF ma charakter głównie informacyjny i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy ani Komisji. Jednak w sytuacji, gdy podmiot, który uzyskał interpretację Komisji, podejmuje działania w zgodzie z jej  treścią, nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej, ze strony KNF. Taka ochrona jest możliwa tylko dla tego podmiotu, dla którego interpretacja została wydana. Podmioty nie będące wnioskodawcami nie korzystają z ochrony prawnej.


[1] Komisja może wydać interpretacje na podstawie art. 11b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

[2] Wniosek o wydanie interpretacji Komisji może złożyć podmiot wykonujący działalność na podstawie przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, (np. ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o usługach płatniczych), a także podmiot zamierzający wykonywać taką działalność.

[3] Katalog ustaw, których przepisy mogą stanowić podstawę wniosku o wydanie interpretacji jest wymieniony w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz wydanych do nich aktów wykonawczych.